Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz się!

Wielointeligentne odkrywanie świata

Wielointeligentne odkrywanie świata

Czy wiesz, że znanych jest wielu wybitnych naukowców, polityków i artystów, których talentu w czasie edukacji szkolnej w ogóle nie zauważono?

Nie powinno to dziwić, ponieważ w tradycyjnych szkołach nacisk kładziono głównie na rozwój inteligencji językowej oraz matematycznej, pozostałe spychając na margines. Tymczasem, według badań przeprowadzonych przez amerykańskiego psychologa i neurologa Hovarda Gardnera i opisanych w jego Teorii inteligencji wielorakiej, każdy człowiek posiada nie jedną, lecz wiele odrębnych, często równoprawnych inteligencji. Wszystkie one oddziałują na siebie i uzupełniają się.

Mając tę wiedzę, dążymy do poznania indywidualnych talentów naszych uczniów. Rozwijamy ich wiodące inteligencje i wspieramy rozwój słabszych. Wiemy, że każdy uczeń jest inny, dlatego indywidualnie traktujemy naszych podopiecznych. Jest to możliwe, ponieważ pracujemy w grupach do 18-osób. Dzięki indywidualnemu podejściu uczniowie z łatwością przyswajają wiedzę, są otwarci na poznawanie świata i zmotywowani do dalszej nauki.

Jakie inteligencje rozwijamy?

Inteligencja językowa – to rozumienie świata poprzez słowo mówione i pisane, wrażliwość na rymy, słowa i dźwięki.

Rozwijamy / wspieramy:

 • • myślenie „słowami” i czytanie ze zrozumieniem
 • • przejrzyste wypowiadanie swoich myśli
 • • używanie bogatego słownictwa
 • • tworzenie opowiadań i barwnych historii
 • • szybkie uczenie się języków obcych

Inteligencja matematyczno – logiczna - to rozumienie świata poprzez liczby, ciągi zdarzeń, logiczne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów.

Rozwijamy / wspieramy:

 • • uzdolnienia matematyczne
 • • dbałość o ład i porządek
 • • rozumienie precyzyjnych instrukcji
 • • rzeczowość i dociekliwość
 • • umiejętność badania i zbierania informacji
 • • rozwiązywanie łamigłówek i zagadek
 • • uczestnictwo w grach logicznych
 • • rozwiązywanie problemów
 • • umiejętność szeregowania, klasyfikowania i wnioskowania
 •  

Inteligencja ruchowa – to rozumienie świata poprzez ruch i kontakt fizyczny oraz umiejętność wykorzystania swego ciała do wyrażania emocji.

Rozwijamy / wspieramy:

 • • wykorzystanie ruchu w sposób celowy
 • • wyczucie czasu i przestrzeni
 • • uzdolnienia manualnie
 • • sprawne manipulowanie przedmiotami
 • • dobrą koordynację ruchową
 • • poznawanie otoczenia poprzez wycieczki i zajęcia w terenie

Inteligencja wizualno – przestrzenna - to rozumienie świata poprzez myślenie obrazami, wrażliwość wzrokowo-przestrzenną, wizualizację i orientację przestrzenną.

Rozwijamy / wspieramy:>

 • • kreatywność i pomysłowość
 • • orientację w przestrzeni trójwymiarowej
 • • odtwarzanie z pamięci obrazów
 • • zdolność rysowania i konstruowania
 • • czytanie map, tabel i diagramów
 • • wyobraźnię

Inteligencja muzyczna - to rozumienie świata poprzez rytm i melodię, zdolność słuchową, wrażliwość na dźwięki, rymy i kompozycje.

Rozwijamy / wspieramy:

 • • rozumienie świata poprzez rytm i melodię
 • • aktywne słuchanie
 • • łączenie muzyki z emocjami i własnym nastrojem
 • • wrażliwość na odbiór dźwięków
 • • poczucie rytmu
 • • śpiewanie
 • • uczenie się przy muzyce i rymowanie

Inteligencja przyrodnicza – to rozumienie świata poprzez otoczenie, środowisko, umiejętność rozpoznawania i kategoryzowania świata fauny i flory oraz innych obiektów przyrodniczych.

Rozwijamy / wspieramy:

 • • rozumienie świata roślin i zwierząt
 • • rozpoznawanie i kategoryzowanie obiektów przyrody
 • • dostrzeganie wzorców funkcjonujących w naturze
 • • zamiłowanie do przyrody i ekologii
 • • klasyfikowanie przedmiotów w hierarchie
 • • poznawanie otoczenia na świeżym powietrzu

Inteligencja intrapersonalna – to umiejętność rozumienia siebie, własnych uczuć, patrzenia na świat ze swojego punktu widzenia, kierowania swoim postępowaniem.

Rozwijamy / wspieramy:

 • • samodzielną pracę
 • • własne mocne strony
 • • budowanie wewnętrznej motywacji
 • • precyzowanie własnych celów
 • • poszukiwanie odpowiedzi na „trudne” pytania

Inteligencja interpersonalna – to zdolność rozumienia innych ludzi, współodczuwania, negocjowania i wypracowywania kompromisów oraz patrzenia na świat oczyma innej osoby.

Rozwijamy / wspieramy:

 • • umiejętność pracy w grupie
 • • nawiązywanie kontaktów społecznych
 • • zdolności przywódcze
 • • komunikatywność
 • • asertywność w obliczu konfrontacji