Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz dziecko!
Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola

Regulamin

logo teddy eddie

Regulamin

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE LET’S TALK

REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE
 • Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie i rozszerzenie zapisów Statutu Przedszkola.
 • Rodzice/opiekunowie prawni oraz wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad ujętych zarówno w Statucie Przedszkola, jak i Regulaminie Przedszkola.
 • Nadzór nad działalnością Przedszkola wynikający z ustawy o oświacie i rozporządzeń MEN sprawuje Urząd Miasta Augustów.
 • Nadzór pedagogiczny pełni kurator oświaty w Białymstoku.
 • Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz opłacenie wpisowego.
 • Do Przedszkola są przyjmowane tylko te dzieci, które samodzielnie zgłaszają potrzeby fizjologiczne.
 • Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor pedagogiczno-wychowawczy.
 • Postanowienia regulaminu mają na celu służyć dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu oraz społeczno-emocjonalnemu.
ZASADY SZCZEGÓŁOWE
 • Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dzieci w godzinach od 6.30 do 9.00, a odbierają od godz. 15.00. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dziecko w drodze do przedszkola i w drodze z przedszkola do domu.
 • Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną.
 • W przypadku nieobecności dziecka Przedszkole nie nalicza stawki żywieniowej za dni, w których dziecko nie korzystało z posiłków. Warunkiem tego jest powiadomienie Przedszkola o absencji dziecka do godziny 7.15 tego samego dnia, w którym dziecko będzie nieobecne. Za powiadomienie uznaje się sms wysłany na numer Przedszkola lub telefon wykonany na numer Przedszkola i odebrany przez pracownika Przedszkola.
 • Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do aktualizowania swojego numeru telefonu kontaktowego.
 • Do Przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców lub opiekunów i mogą być odbierane wyłącznie przez osoby upoważnione. Jeżeli dziecko z różnych przyczyn nie będzie chciało opuścić Przedszkola z osobą upoważnioną, pozostaje pod opieką nauczyciela, a dyrektor Przedszkola lub inna upoważniona osoba kontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 • Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Rodzice/opiekunowie prawni osobiście powierzają dziecko nauczycielowi/pracownikowi Przedszkola. W przeciwnym wypadku żaden pracownik Przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 • Rodzice są zobowiązani przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe i czyste. W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel Przedszkola takich objawów, jak: utrzymujący się kaszel, katar, wymioty, wysypka, biegunka, to na wniosek dyrektora lub wychowawcy grupy rodzice/opiekunowie prawni winni przedstawić zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Przedszkola. Brak takiego dokumentu skutkuje nieprzyjęciem dziecka do Przedszkola do momentu ustania objawów.
 • W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 • W Przedszkolu nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani wówczas do złożenia pisemnej prośby do dyrektora o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.
 • W przypadku choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora Przedszkola.
 • Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w obuwie domowe i odzież na zmianę. Wszystkie przedmioty należące do dziecka powinny być podpisane.
  Rodzice/opiekunowie powinni zadbać, by odzież była dostosowana do pory roku i aktualnego wzrostu dziecka.
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione do Przedszkola przez dzieci.
 • Dzieciom nie wolno przynosić jedzenia do Przedszkola.
 • Przedszkole w następujący sposób wypełnia zadania opiekuńcze:
  • Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w Przedszkolu sprawują nauczyciele. W wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik Przedszkola wyznaczony przez dyrektora.
  • Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu ma na celu zapewnienie dzieciom różnorodnych i zgodnych z ich potrzebami rozwojowymi zajęć.
  • Dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe.
  • Dzieci, które tego potrzebują, mają zapewnioną możliwość odpoczynku: leżakowanie lub zajęcia relaksacyjne i wyciszające
 • Dzieci nie są zmuszane w Przedszkolu do jedzenia i leżakowania. Jeżeli dziecko nie zje posiłku, nauczyciel wychowawca informuje o tym rodzica/opiekuna.
 • Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację, ogrzewanie i wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami.
 • W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 21°C
 • Korzystanie z posiłków przez dzieci alergiczne uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 • Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Przedszkola:
  • Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci, z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż dwóch opiekunów.
  • Każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek obowiązującym w Przedszkolu. Z regulaminem każdorazowo nauczyciel zapoznaje wychowanków oraz rodziców/opiekunów prawnych.
  • Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz zawiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.
 • W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w Przedszkolu nauczyciel jest zobowiązany:
  • Udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie.
  • Niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
  • Niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.
  • Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2014.

Regulamin został opracowany przez dyrektora Przedszkola Pedagogiczno-Wychowawczego i zaakceptowany w dniu 14.08 2014 r. przez Dyrektora Zarządzającego.

Facebook