Menu

logo teddy eddie
Zapisz się!
Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej

Certyfikaty

logo teddy eddie logo teddy eddie

Certyfikaty

Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych kursów jest uzyskanie w dniu 27.08.2015 akredytacji Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz otrzymanie w dniu 07.11.2019 Znaku Jakości TGLS Quality Alliance.

AKREDYTACJA

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia, co w przypadku szkoły językowej przekłada się na gwarancję wysokiego poziomu i efektywności nauczania.

Akredytację przyznaje Kurator Oświaty właściwy dla siedziby placówki w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego. Oceny placówki dokonuje zespół wizytatorów powołany przez Kuratora Oświaty, który po wnikliwej analizie decyduje o przyznaniu akredytacji. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: Kuratora, organizacji pracodawców oraz Wojewódzkiego lub Powiatowego Urzędu Pracy.

Akredytacja Kuratorium Oświaty to potwierdzenie, że placówka starająca się o akredytację spełnia określone kryteria jakości w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji.

Akredytację może uzyskać szkoła językowa, która m.in.:

 • dysponuje odpowiednią bazą lokalową, wyposażoną w różnorodne środki dydaktyczne pozwalające na realizację zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, które uwzględniają nowoczesne metody nauczania
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę posiadającą wyższe wykształcenie filologiczne oraz uprawnienia pedagogiczne, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, a efekty jej pracy są na bieżąco monitorowane przez dyrektora szkoły językowej
 • dysponuje obszernym i nowoczesnym zbiorem materiałów metodyczno-dydaktycznych (słowniki, książki, lektury w językach obcych, płyty CD oraz DVD, gry językowe), które udostępniane są zarówno lektorom jak i słuchaczom
 • prowadzi systematyczną weryfikację poziomu kształcenia poprzez przeprowadzenie anonimowych ankiet wśród słuchaczy, stosowanie kart oceny słuchaczy oraz hospitacje zajęć. Działania te umożliwiają podjęcie ewentualnych działań korygujących, co ma zapewnić wzrost zadowolenia wśród kursantów oraz podnieść jakość świadczonych usług edukacyjnych.

ZNAK JAKOŚCI

Znak Jakości TGLS Quality Alliance uzyskaliśmy po przeprowadzeniu przez pracowników ds. akredytacji TGLS QA analizy 5 obszarów funkcjonowania naszej instytucji szkoleniowej:

 • obszar 1 – Organizacja instytucji
 • obszar 2 – Kadra dydaktyczna
 • obszar 3 – Usługa edukacyjna
 • obszar 4 – Prowadzenie zajęć
 • obszar 5 – Wysoki standard

W wyniku analizy osiągnęliśmy następujące wyniki:

 • 100% w obszarach 1 - 4 (min. wymagany to 90%)
 • 90% w obszarze 5 (min. wymagany to 50%)

Następnie został przeprowadzony jednodniowy audyt, który obejmował:

 • rozmowę z dyrekcją
 • rozmowy z pracownikami sekretariatu
 • rozmowy z lektorami
 • przegląd dokumentacji
 • hospitacje zajęć

Weryfikację przeszliśmy pozytywnie.

Facebook