Menu

logo teddy eddie
Zapisz się!
Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej

Kursy dofinansowane

logo teddy eddie logo teddy eddie

Kursy dofinansowane

Let's Talk School posiada znak jakości TGLS Quality Alliance oraz akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Projekt 1: BON NA SZKOLENIE
Angielski z dofinansowaniem 85%
Augustów - Suwałki - Sejny
powiaty: augustowski, suwalski, sejneński

Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2020 r. do 30.11.2022 r. w ramach programu "Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” o nr RPPD.03.02.01-20-0006/20

Projekt jest adresowany do mieszkańców miast Suwałki, Augustów, Sejny oraz powiatów suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego od 18 roku życia.
Priorytetowo są traktowane osoby:

  • o niskich kwalifikacjach
  • powyżej 50 roku życia
  • z terenów wiejskich
Osoby nie spełniające wymienionych kryteriów również mogą skutecznie ubiegać się o dofinansowanie.

Dofinansowanie wynosi 85% kosztu kursu językowego.
Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym.
Nabór trwa ciągle.

Informacji udzieli Ośrodek Edukacyjny Let's Talk, Agnieszka Kunicka tel. 693 424 585

Projekt 2: KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
Augustów - Suwałki - Sejny
Kursy dla pracowników i pracodawców

KFS jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy, którą przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Podstawowym przeznaczeniem KFS jest dofinansowanie – na wniosek pracodawcy – kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w firmie; skorzystać z tych środków może też pracodawca. Pracodawcą, w rozumieniu przepisów ww. ustawy, jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego?

Pracodawca powinien złożyć WNIOSEK do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności (w terminie ogłoszenia naboru wniosków o środki KFS przez Powiatowy Urząd Pracy).

Informacji udzieli Ośrodek Edukacyjny Let's Talk, Agnieszka Kunicka tel. 693 424 585

Projekt 3: PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH
Angielski z dofinansowaniem od 50% do 80%
Augustów - Suwałki - Sejny
Kursy dla pracowników i pracodawców

Projekt Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych w Województwie Podlaskim jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja Projektu odbywa się na terenie województwa podlaskiego do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt jest adresowany do pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowanie na poziomie 80% kosztu kursu językowego uzyskują:

  • pracownicy 50+,
  • pracownicy o niskich kwalifikacjach,
  • pracownicy przedsiębiorstw sektora inteligentnych specjalizacji określonych w "Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+"

Dofinansowanie na poziomie 50% uzyskują pozostali pracownicy i pracodawcy.

Nabór odbywa się co 3 miesiące. Najbliższy nabór rozpocznie się na przełomie sierpnia i września 2018.

Informacji o rozpoczęciu naboru udzieli Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku tel. 85 74 97 221 (Biuro Projektu) lub Ośrodek Edukacyjny Let's Talk, Agnieszka Kunicka tel. 693 424 585

Facebook