Menu

logo teddy eddie
Zapisz się!
Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej Zdjęcie szkoły językowej

Metody

logo teddy eddie logo teddy eddie

Metody

Direct English - metoda bezpośrednia

Jest metodą nauki języka skoncentrowaną na mówieniu. Metoda polega na zaplanowanej i kontrolowanej przez lektorów konwersacji, prowadzonej na zajęciach w bardzo szybkim tempie. Jej celem jest natychmiastowe przełamanie bariery w mówieniu, wypracowanie prawidłowych nawyków myślenia po angielsku i w rezultacie płynna komunikacja językowa. Metoda bezpośrednia jest uznawana za najszybszą i najskuteczniejszą metodę nauczania języka angielskiego.

Naturalna kolejność

Metoda bezpośrednia wzoruje się na naturalnych etapach rozwoju człowieka towarzyszących nauce języka. Dziecko słyszy słowa i zwroty, powtarza je naśladując rodziców, poznaje litery i wyrazy, czyta je i uczy się pisać. Podobnie jest w metodzie bezpośredniej. Słuchacz słyszy słowa i zwroty wymawiane przez lektora, wymawia je odpowiadając na pytanie lektora, poznaje ich pisownię podczas czytania, a następnie uczy się pisać podczas dyktand.

Wielokrotnie szybszy efekt uczenia się

Słuchacz aktywnie uczestniczy w lekcji i mówi po angielsku kilka razy więcej, niż w innych metodach nauczania. Dzięki takiej strukturze lekcji oraz jej maksymalnemu wykorzystaniu metoda bezpośrednia znacznie skraca czas nauki.

Nieśmiałość i przełamanie bariery w mówieniu

Wielu słuchaczy obawia się mówić podczas lekcji języka obcego. Zaletą metody bezpośredniej, opartej na modelu pracy ustnej "pytanie - odpowiedź", jest niewątpliwie przełamywanie nieśmiałości w mówieniu. Słuchacz od początku jest zmuszony do mówienia, w konsekwencji czego szybko pokonuje lęk przed mówieniem.

Powtórki podstawą nauki języka

Kluczem do sukcesu w uczeniu się języka obcego są powtórki. Każde zajęcia rozpoczynają się od powtórzenia materiału z kilku ostatnich lekcji. Dzięki powtórkom słuchacze doskonale zapamiętują materiał leksykalny oraz zagadnienia gramatyczne. Jest to jeden z najistotniejszych elementów metody bezpośredniej, dający jej przewagę nad innymi metodami nauki języka obcego, gdzie nie powraca się tak intensywnie do opracowanych zagadnień.

Direktes Deutsch

Jest odpowiednikiem metody bezpośredniej dla języka niemieckiego. Podstawą kursu jest intensywna praca na zajęciach prowadzonych w przeważającej mierze w formie ustnej. Wprowadzany materiał jest ćwiczony w postaci pytań i odpowiedzi. Powtarzanie w szybkim tempie całych struktur językowych wywołuje efekt ich automatycznego przyswajania. Uczniowie formułują krótkie samodzielne wypowiedzi na określony temat podsumowujące przerobiony fragment materiału.

Taka forma zajęć pozwala na przyswojenie słownictwa, właściwej wymowy oraz praktyczne opanowanie podstawowych struktur gramatycznych. To pozwala na swobodne wypowiadanie się w języku niemieckim. Zajęcia uzupełnia czytanie i pisanie ze słuchu tekstów wcześniej przerobionych ustnie. Dodatkowo uczestnicy kursu wykonują tradycyjne ćwiczenia słownikowe i gramatyczne, pozwalające na utrwalenie materiału.

Trudna często gramatyka języka niemieckiego jest przedstawiana w jasny i przystępny sposób. Praktyczne i nowoczesne słownictwo zostało podzielone tematycznie, co ułatwia jego zapamiętanie i praktyczne wykorzystanie. Już od pierwszych lekcji są widoczne efekty nauki - możliwość prowadzenia rozmowy w języku niemieckim w sytuacjach często spotykanych w środowisku niemieckojęzycznym.

Tradycyjna metoda komunikatywna

Opiera się na aktywnym rozwijaniu czterech podstawowych umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania oraz analizie zagadnień gramatycznych, niezbędnych w codziennej komunikacji.

Nacisk jest kładziony na praktyczne posługiwanie się językiem obcym, swobodne i poprawne porozumiewanie się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania opinii i argumentowania.

Podstawowymi technikami stosowanymi na zajęciach metodą komunikatywną są różnorodne ćwiczenia symulacyjne, które mają za zadanie przypominać rozmowy oraz sytuacje spotykane w życiu codziennym. Przykładem takich ćwiczeń mogą być dialogi odgrywane przez uczniów w parach, bądź rozmowy prowadzone w małych grupach.

Metoda komunikatywna promuje również wykorzystywanie w klasie autentycznych materiałów takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz prasę. Materiały te mają przybliżyć ucznia do prawdziwych sytuacji z życia codziennego. Autentyczność materiałów wykorzystywanych w metodzie komunikatywnej ma również na celu zachęcić uczniów do ‘eksperymentowania’ z językiem obcym oraz do prób przeprowadzania swobodnych rozmów między sobą. Dlatego też w metodzie tej szczególnie ważna jest rola nauczyciela, którego jednym ze zadań jest stwarzanie możliwie wielu sytuacji jak najbardziej przypominających naturalną komunikację w życiu codziennym.

Cenną cechą metody komunikatywnej jest jej elastyczność pozwalająca dobrać ćwiczenia i dodatkowe materiały pod kątem oczekiwań kursantów i postawionych celów tak, aby wykorzystać w procesie nauczania indywidualne zdolności każdego ucznia. Tematyka zajęć dobierana jest więc pod kątem zainteresowań grupy.

Zalety metody komunikatywnej z punktu widzenia kursanta:

  • efektywnie i szybko uczysz się porozumiewać w obcym języku
  • widzisz stałe postępy, jakie robisz ucząc się
  • systematycznie poznajesz nowe słownictwo, idiomy, konstrukcje składniowe
  • stale ćwiczysz, to czego się dotychczas nauczyłeś
  • potrafisz płynnie mówić w języku, którego się uczysz
  • łatwiej odnajdujesz się w nowych sytuacjach językowych
  • rośnie Twoja umiejętność rozumienia ze słuchu
  • potrafisz coraz lepiej czytać ze zrozumieniem
  • potrafisz coraz lepiej pisać

Facebook