Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz dziecko!
Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola Zdjęcie przedszkola

Wielointeligentne odkrywanie świata

logo teddy eddie

Wielointeligentne odkrywanie świata

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod nauczania proces edukacji w naszym przedszkolu jest oparty na koncepcji inteligencji wielorakich według prof. Howarda Gardnera.

 • inteligencja językowa
 • inteligencja matematyczno-logiczna
 • inteligencja ruchowa
 • inteligencja wizualno-przestrzenna
 • inteligencja muzyczna
 • inteligencja przyrodnicza
 • inteligencja intrapersonalna
 • inteligencja interpersonalna

Bazując na diagnozie i obserwacji, rozwijamy dwujęzycznie talenty i zainteresowania każdego dziecka oraz tworzymy dla niego optymalny, dostosowany do wiodących inteligencji profil odkrywania świata i uczenia się. Wiemy, że każde dziecko jest inne, dlatego też indywidualnie traktujemy naszych podopiecznych. A jest to możliwe, ponieważ pracujemy w 12-osobowych grupach.

Dzięki indywidualnemu podejściu, dzieci z łatwością przyswajają wiedzę, są otwarte na poznawanie świata, a poczucie osiągniętego sukcesu inspiruje i motywuje je do dalszej nauki.

Jakie inteligencje rozwijamy?

Inteligencja językowa – to rozumienie świata poprzez słowo mówione i pisane, wrażliwość na rymy, słowa i dźwięki.

Rozwijamy / wspieramy:

 • myślenie „słowami” i czytanie ze zrozumieniem
 • przejrzyste wypowiadanie swoich myśli
 • używanie bogatego słownictwa
 • tworzenie opowiadań i barwnych historii
 • szybkie uczenie się języków obcych

Inteligencja matematyczno – logiczna - to rozumienie świata poprzez liczby, ciągi zdarzeń, logiczne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów.

Rozwijamy / wspieramy:

 • uzdolnienia matematyczne
 • dbałość o ład i porządek
 • rozumienie precyzyjnych instrukcji
 • rzeczowość i dociekliwość
 • umiejętność badania i zbierania informacji
 • rozwiązywanie łamigłówek i zagadek
 • uczestnictwo w grach logicznych
 • rozwiązywanie problemów
 • umiejętność szeregowania, klasyfikowania i wnioskowania

Inteligencja ruchowa – to rozumienie świata poprzez ruch i kontakt fizyczny oraz umiejętność wykorzystania swego ciała do wyrażania emocji.

Rozwijamy / wspieramy:

 • wykorzystanie ruchu w sposób celowy
 • wyczucie czasu i przestrzeni
 • uzdolnienia manualnie
 • sprawne manipulowanie przedmiotami
 • dobrą koordynację ruchową
 • poznawanie otoczenia poprzez wycieczki i zajęcia w terenie

Inteligencja wizualno – przestrzenna - to rozumienie świata poprzez myślenie obrazami, wrażliwość wzrokowo-przestrzenną, wizualizację i orientację przestrzenną.

Rozwijamy / wspieramy:

 • kreatywność i pomysłowość
 • orientację w przestrzeni trójwymiarowej
 • odtwarzanie z pamięci obrazów
 • zdolność rysowania i konstruowania
 • czytanie map, tabel i diagramów
 • wyobraźnię

Inteligencja muzyczna - to rozumienie świata poprzez rytm i melodię, zdolność słuchową, wrażliwość na dźwięki, rymy i kompozycje.

Rozwijamy / wspieramy:

 • rozumienie świata poprzez rytm i melodię
 • aktywne słuchanie
 • łączenie muzyki z emocjami i własnym nastrojem
 • wrażliwość na odbiór dźwięków
 • poczucie rytmu
 • śpiewanie
 • uczenie się przy muzyce i rymowanie

Inteligencja przyrodnicza – to rozumienie świata poprzez otoczenie, środowisko, umiejętność rozpoznawania i kategoryzowania świata fauny i flory oraz innych obiektów przyrodniczych.

Rozwijamy / wspieramy:

 • rozumienie świata roślin i zwierząt
 • rozpoznawanie i kategoryzowanie obiektów przyrody
 • dostrzeganie wzorców funkcjonujących w naturze
 • zamiłowanie do przyrody i ekologii
 • klasyfikowanie przedmiotów w hierarchie
 • poznawanie otoczenia na świeżym powietrzu

Inteligencja intrapersonalna – to umiejętność rozumienia siebie, własnych uczuć, patrzenia na świat ze swojego punktu widzenia, kierowania swoim postępowaniem.

Rozwijamy / wspieramy:

 • samodzielną pracę
 • własne mocne strony
 • budowanie wewnętrznej motywacji
 • precyzowanie własnych celów
 • poszukiwanie odpowiedzi na „trudne” pytania

Inteligencja interpersonalna – to zdolność rozumienia innych ludzi, współodczuwania, negocjowania i wypracowywania kompromisów oraz patrzenia na świat oczyma innej osoby.

Rozwijamy / wspieramy:

 • umiejętność pracy w grupie
 • nawiązywanie kontaktów społecznych
 • zdolności przywódcze
 • komunikatywność
 • asertywność w obliczu konfrontacji

Facebook