Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz się!

I etap edukacyjny - klasy I - III

I etap edukacyjny - klasy I - III

Pierwszy etap edukacji szkolnej to nauczanie zintegrowane w klasach I-III, które polega na połączeniu celów dydaktycznych i wychowawczych w jedną całość. Nie wyodrębniania się tu przedmiotów i nie stosuje się tradycyjnego systemu oceniania.
Przestrzegamy zasady, zgodnie z którą codziennie na zajęciach pojawiają się treści związane z nauczaniem języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki, wiedzy o środowisku, a także elementy wychowania plastycznego, technicznego, muzycznego i zajęcia ruchowe.

Podstawę programową realizujemy w oparciu o programy i materiały oferowane przez renomowane wydawnictwa, modyfikując je zależnie od potrzeb i możliwości naszych uczniów. Nasi nauczyciele tworzą również własne programy autorskie.

Do pracy z uczniem dobieramy metody nauczania i formy pracy w taki sposób, by odniosły zamierzony skutek i przyniosły wymierne efekty. Nie opieramy się na jednej metodzie, tylko stosujemy wiele sprawdzonych metod, wybierając z nich najlepsze elementy służące rozwojowi ucznia. Nauczyciele korzystają z aktywizujących metod nauczania Jadwigi Krzyżewskiej, z metody rozwijającej logiczne myślenie i kształtującej pojęcia matematyczne Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej, planu daltońskiego, neurodydaktyki, pedagogiki Marii Montessori oraz ze współczesnej wiedzy na temat sposobów efektywnej edukacji.

Odchodzimy od tradycyjnych metod podawczych, które bazują na biernym odtwarzaniu przez uczniów materiału zaprezentowanego przez nauczyciela.

Zamiast tego aktywizujemy uczniów, przydzielając im różne zadania - wyzwania, w realizację których zaangażowane są wszystkie zmysły.

W klasach I-III wykorzystujemy najbardziej naturalną formę aktywności dziecka, jaką jest zabawa.

Tworzymy warunki do współpracy uczniów w czasie lekcji, stosując pracę w parach i pracę w grupach, w których uczniowie pracują metodą miniprojektu lub projektu edukacyjnego.

W sferze wychowawczej opieramy się na założeniach Pozytywnej Dyscypliny. Nie stosujemy kar i nagród, ponieważ przynoszą one krótkotrwały efekt i stoją w opozycji do Pozytywnej Dyscypliny. Wychodzimy z założenia, że nie ma niegrzecznych dzieci, tylko są dzieci, które potrzebują wsparcia i nie wiedzą, jak o to poprosić. Doświadczając „niegrzecznego” zachowania ucznia postępujemy z nim w sposób uprzejmy, ale stanowczy, co tworzy u uczniów poczucie wsparcia i zachęca do poprawy zachowania. Traktujemy ucznia z szacunkiem, aby szacunek wzbudzał szacunek. Zawsze szukamy przyczyny trudnych zachowań uczniów, bo wtedy łatwiej jest znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Ku naszemu zdziwieniu czasami odkrywamy, że przyczyna leży w nas samych, dlatego wiemy, jak ważna jest samoregulacja nauczyciela.

Doceniamy ucznia za jego wysiłek i postępy, a nie oceniamy.

W klasach I-III zamiast tradycyjnych ocen cyfrowych lub ich substytutów w postaci słoneczek i chmurek stosujemy ocenianie kształtujące oraz semestralną i końcową ocenę opisową.

Taka forma oceniania wskazuje mocne strony pracy ucznia oraz co należy jeszcze poprawić i nad czym popracować. Tak wyrażona opinia zachęca ucznia do autorefleksji, motywuje i mobilizuje do rozwoju oraz jest zachętą do dalszego wysiłku bez lęku związanego z popełnianiem błędów.

Uczniowie nie uczą się dla oceny. Dzięki motywacji wewnętrznej uczą się dla własnego rozwoju.

W naszej szkole nie ma dzwonków, które burzą kreatywny proces uczenia się. Uczniowie kl. I-III przebywają w szkole od 8.00 do 14.35. W tym czasie odbywają się zajęcia obowiązkowe, wspierające oraz rozwijające.

Nasi uczniowie uczą się w szkole, a w domu odpoczywają lub rozwijają swoje pasje uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Prace domowe zadawane są sporadycznie. Mają formę krótkiego przypomnienia i utrwalenia materiału przerabianego w szkole.

Od I klasy obowiązuje mundurek, który jest chętnie noszony przez naszych uczniów.