Menu

logo teddy eddie logo teddy eddie logo teddy eddie
Zapisz się!

II etap edukacyjny - klasy IV - VIII

II etap edukacyjny - klasy IV - VIII

W klasach IV-VIII edukacja jest podzielona na przedmioty. Jednakże w miarę możliwości organizacyjnych nauczamy blokowo. W ten sposób wspieramy interdyscyplinarność, czyli postrzeganie świata jako jedną całość, a nie w podziale na części lub dyscypliny.

Na lekcjach przedmiotowych nie skupiamy się jedynie na treściach podstawy programowej. Poświęcamy uwagę budowaniu umiejętności i postaw. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie zdobywali nie tylko wiedzę i umiejętności przedmiotowe. Równie ważne są dla nas rozwój kompetencji przekrojowych, takich jak kreatywność, współpraca, krytyczne myślenie oraz kształtowanie postaw otwartości, ciekawości, aktywności, niezależności i samodzielności.

Na lekcjach stosujemy różnorodne metody i formy pracy, które angażują uczniów w proces edukacyjny. Są one adekwatne do założonych celów lekcji i potrzeb grupy.

Tworzymy warunki do współpracy uczniów w czasie lekcji, stosując pracę w parach i w grupach. Wykorzystujemy metody miniprojektu, projektu oraz projektu interdyscyplinarnego. Nasi uczniowie nie przyswajają bezwiednie wiedzy z podręczników, tylko zdobywają wiedzę przez doświadczenie i poszukiwania, popełniając błędy, na których się uczą. Taka organizacja nauki otwiera uczniów na swobodne zadawanie pytań i zajmowanie stanowiska w dyskusjach. Nauczyciele wiedzą, jak ważny jest dialog, kształtowanie poczucia sprawczości i odpowiedzialności, rozwijanie świadomości siebie i otoczenia, pobudzanie ciekawości oraz krytyczne myślenie, dlatego pozwalają na wyrażanie opinii, refleksji, potrzeb i inicjatyw.

W klasach IV - VIII stosujemy różne formy oceniania: ocena cyfrowa, opisowa, koleżeńska i samoocena. Ocena cyfrowa najczęściej jest opatrzona komentarzem zawierającym konstruktywną informację zwrotną, której celem nie jest przyłapanie na błędach, tylko docenienie ucznia za starania, podkreślenie jego mocnych stron i czynionych postępów. Nauczyciele stosują zrozumiałe zasady oceniania. Skupiają się na tym, co uczeń potrafi i wskazują obszary do dalszego rozwoju.

Uczniowie piszą kartkówki i sprawdziany, które zawsze mogą poprawić. Są one są formą diagnozy zarówno sukcesów jak i trudności, z jakimi borykają się uczniowie, oraz wskazówką dla nauczycieli, jak jeszcze lepiej wesprzeć ucznia w procesie nauki.

W szkole ważna jest współpraca, nie rywalizacja. Uczniowie nie uczą się dla ocen, nie po to, żeby być lepszym od innych lub sprostać oczekiwaniom rodziców, tylko uczą się dla własnego rozwoju. Jest to możliwe dzięki regularnemu budowaniu u uczniów motywacji wewnętrznej przez nauczycieli.

Nauczyciele dbają o dobre relacje z uczniami i traktują ich jak partnerów. Wspólnie wypracowują jasne zasady współpracy i troszczą się o ich przestrzeganie.

Nasi uczniowie chętnie chodzą do szkoły, ponieważ panuje w niej serdeczna atmosfera wzajemnego zrozumienia.